Welkom op mijn website en blog.

Ik geef je graag mijn persoonlijke tips en tools vanuit mijn eigen positieve ervaring, levensvisie en levensstijl. Ik voel me super als ik ze toepas. Maar misschien werkt niet alles wat voor mij werkt ook voor jou. Ik raad je dan ook van harte aan om altijd naar je eigen lichaam te luisteren, je gezond verstand te gebruiken en jouw grenzen goed te bewaken.

Energieke groeten, Carla Van Dyck Enjoy Vitality!

DISCLAIMER

Door toegang te nemen tot deze website verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar of strijdig zou zijn met wetgeving van dwingend recht, dan zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden of in het gedrang brengen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, illustraties, grafisch materiaal e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Enjoy Vitality.

De informatie op deze website mag door de bezoeker louter voor persoonlijke doeleinden worden aangewend. De bezoeker is het overeenkomstig voornoemde eigendomsrechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken, te reproduceren of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is bijgevolg niet aangepast aan specifieke omstandigheden en kan aldus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de bezoeker worden beschouwd.

Deze website is bovendien allerminst bestemd ter vervanging van een gekwalificeerde arts of therapeut. Enjoy Vitality raadt de bezoeker derhalve aan steeds een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen in geval van gezondheidsklachten.

De informatie en adviezen op deze website zijn evenmin bestemd ter vervanging van professioneel medisch advies, ter vervanging van medicatie of ter vervanging van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De informatie en adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die mogelijks kunnen leiden tot een verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de bezoeker. Het is dan ook aangewezen een huisarts of specialist te raadplegen, alvorens de adviezen op deze website toe te passen of de verstrekte informatie te gebruiken.

Enjoy Vitality raadt de bezoeker verder aan het gebruik van medicatie nooit stop te zetten, alvorens een arts of specialist geraadpleegd te hebben. Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat het

gebruik van supplementen de werking van medicatie kan verstoren.

Wanneer de bezoeker wijzigingen zou willen aanbrengen in zijn of haar voedingspatroon of levenswijze valt het eveneens aan te raden een beroep te doen op een professionele opinie van bijvoorbeeld een voedingsspecialist. De bezoeker dient bovendien steeds zijn gezond verstand te gebruiken.

Enjoy Vitality besteedt niettemin bijzondere zorg aan de samenstelling en de kwaliteit van deze website. Ondanks deze inspanningen kan de ter beschikking gestelde informatie onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

Indien de bezoeker onjuistheden of onvolledigheden zou vaststellen, kan laatstgenoemde steeds de beheerder van deze website contacteren.

Enjoy Vitality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan het gebruik van de informatie of de toepassing van het advies op deze website. De bezoeker is aldus zelf verantwoordelijk voor eventuele keuzes die hij of zij maakt op basis van de verstrekte informatie en/of het verstrekte advies. De bezoeker kan aan de informatie of het advies op deze website alleszins geen rechten ontlenen.

De inhoud van de website kan ten allen tijde geactualiseerd of gewijzigd worden zonder enige voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de bezoeker.

Enjoy Vitality geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Enjoy Vitality kan verder in geen geval, ten opzichte van wie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die te wijten is aan het gebruik van deze website of voor andere, zonder enige beperking, verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker, beschadigingen van apparatuur e.d.

Het komt eveneens aan de bezoeker toe de nodige voorzorgen te nemen, teneinde schade door destructieve elementen zoals bijvoorbeeld virussen te vermijden.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De plaatsing van deze links impliceert echter geenszins de goedkeuring van de inhoud ervan. Enjoy Vitality verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zodoende kan Enjoy Vitality in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Enjoy Vitality behoudt zich tevens het recht voor om iedere link of informatie op deze website op eender welk moment te wijzigen, dan wel te verwijderen.

Privacybeleid

De bescherming van de privacy van de bezoeker is uiterst belangrijk voor Enjoy Vitality. Indien de bezoeker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zullen deze enkel gebruikt en bewaard om de bezoeker op de hoogte te brengen van vitaliteitstips, nieuws, online workshops en programma’s. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe dient de bezoeker zich te richten tot Enjoy Vitality, Kathovenstraat 35, 2260 Westerlo, info@enjoyvitality.be. De persoonsgegevens van de bezoeker worden bovendien nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de bezoeker over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Enjoy Vitality, Kathovenstraat 35, 2260 Westerlo, gratis de schriftelijke mededeling of de verbetering van zijn of haar persoonsgegevens bekomen.

Het gebruik van ‘Cookies’

Het bezoek aan deze site kan betekenen dat bepaalde ‘cookies’ op de harde schijf de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit geschiedt louter om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of ‘cookies’ worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de bezoeker laat bovendien toe dat laatstgenoemde het gebruik van ‘cookies’ verhindert, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt of dat de ‘cookies’ nadien van de harde schijf worden verwijderd. Hiervoor kan de bezoeker de helpfunctie van zijn of haar internetbrowser raadplegen.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen of het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg (met uitsluiting van het Vredegerecht te Mechelen) bevoegd.

Deze website is eigendom van Enjoy Vitality.

Kathovestraat 35
2260 Westerlo
BE 0888.665.401
e-mail: info@enjoyvitality.be