1. Toepassingsgebied 
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt aangegaan door BBMV bvba, met ondernemingsnummer 0444.933.753, handel drijvend onder de benaming Enjoy Vitality, met zetel te 2222 Wiekevorst, Leistraat 1, hierna ‘de Consultant’.
   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de contractpartij van de Consultant steeds de onderneming zelf, hierna ‘de Onderneming’, die wel van bij aanvang de natuurlijke persoon-ondernemer die wenst deel te nemen aan het consultancy traject, hierna ‘de Klant’, dient aan te duiden. Ten aanzien van de Klant worden geen persoonlijke rechten of verplichtingen gecreëerd.
   Deze voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de Onderneming, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. Ook in dat laatste geval blijven huidige voorwaarden minstens supplementair gelden.
  2. Voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op de website www.enjoyvitality.be van de Consultant, hierna ‘de Website’, verklaart iedere bezoeker zich door het louter toegang nemen tot deze website uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden.
 1. Standaardsessies
  Een Klant kan steeds een afspraak maken voor een eerste kennismaking (‘Clarity Coffee’). Indien partijen in het kader van dit gesprek tot een overeenkomst komen, ontvangt de Klant de factuur voor het volledige consultancy traject dat dient te worden overgemaakt aan de Onderneming. Bij gebrek aan betaling uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de eerste sessie heeft de Consultant het recht de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dat geval is 25% van het factuurbedrag verschuldigd als verbrekingsvergoeding, zonder dat de Consultant afstand doet van het recht om een grotere schade aan te tonen. Na betaling van de factuur ontvangt de Klant een voorbereidende vragenlijst met het oog op de eerste sessie. De vragenlijst dient uiterlijk één week voor aanvang van de eerste sessie volledig ingevuld terugbezorgd te worden, opdat de Consultant op een kwaliteitsvolle manier te werk kan gaan.
 1. Retreat
  Voor deelname aan een meerdaagse excursie dient de Onderneming bij reservering een voorschot te betalen van 50 %. Na betaling van dit voorschot ontvangt de Klant een welkomstpakket ter voorbereiding van de Retreat.
  Indien het voorschot niet betaald is binnen de 8 dagen na reservering, wordt dit door de Consultant beschouwd als een annulering en wordt de plaats opnieuw opengesteld.
  Na betaling van het voorschot kan niet meer geannuleerd worden en blijft het voorschot in ieder geval verworven voor de Consultant, als dekking van de reeds gemaakte kosten. De Klant kan wel vervangen worden tot één maand voorafgaand aan het vertrek.
  Het saldo dient betaald te worden uiterlijk één maand voor vertrek en kan na betaling op geen enkele manier meer worden teruggevorderd.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Hoewel de Consultant haar begeleiding met de grootst mogelijke zorg uitvoert, dienen de door haar aangegane verbintenissen aanzien te worden als inspanningsverbintenissen; de aangegeven planning is louter informatief en niet bindend.
   Enige tekortkoming in hoofde van de Consultant kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst. De Consultant kan maximaal gehouden zijn tot een correcte uitvoering van de overeenkomst, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vorm van directe of indirecte, materiële of immateriële gevolgschade.
   Eventuele klachten in verband met de geleverde diensten moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na vaststelling schriftelijk worden gemeld aan de Consultant en dienen, op straffe van nietigheid, vergezeld te zijn van het noodzakelijke bewijsmateriaal. Het is de Onderneming en de Klant evenwel niet toegestaan op basis daarvan de betaling van openstaande facturen of de verdere uitvoering van de overeenkomst te vertragen.
   Een eventueel alsnog door de Consultant verschuldigde schadevergoeding is steeds beperkt tot maximaal 25 % van het gefactureerde bedrag.
  2. De door de Consultant ter beschikking gestelde informatie, waaronder deze op de Website, is van algemene aard. De informatie is bijgevolg niet aangepast aan specifieke omstandigheden en kan aldus niet als een persoonlijk, professioneel advies worden beschouwd.
   De door de Consultant aangeboden begeleiding is bovendien allerminst bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of medicatie. Deze door de Consultant aangeboden begeleiding is er uitsluitend op gericht het algemeen welzijnsgevoel en energiepeil van de Klant te verbeteren. De Consultant raadt derhalve aan steeds een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen in geval van gezondheidsklachten en het gebruik van medicatie nooit stop te zetten, alvorens een arts of specialist geraadpleegd te hebben.
   Verder moet rekening worden gehouden met het feit dat het gebruik van supplementen de werking van medicatie kan verstoren. Wanneer iemand wijzigingen zou willen aanbrengen in haar voedingspatroon of levenswijze valt het eveneens aan te raden een beroep te doen op een professionele opinie van bijvoorbeeld een voedingsspecialist.
   Mensen dienen bovenal steeds hun gezond verstand te gebruiken.
  3. De Consultant besteedt bijzondere zorg aan de samenstelling en de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie, zowel op de Website als via andere kanalen. Ondanks alle inspanningen kan deze informatie niettemin onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.
   Indien onjuistheden of onvolledigheden zouden worden vastgesteld, kan dit steeds aan de Consultant worden gemeld via het e-mailadres carla@enjoyvitality.be of gsm-nummer 0475/58.20.24.
   De Consultant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de toepassing van het aangeleverde advies. Men is aldus steeds zelf verantwoordelijk voor eventuele keuzes die men maakt op basis van de verstrekte informatie en/of het verstrekte advies. Men kan aan de ter beschikking gestelde informatie of het aangeleverde advies alleszins geen rechten ontlenen.
  4. De inhoud van de Website kan te allen tijde geactualiseerd of gewijzigd worden, zonder enige voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de bezoekers van de Website.
   De Consultant geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website.
   De Consultant kan verder in geen geval, ten opzichte van wie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die te wijten is aan het gebruik van de Website of voor andere, zonder enige beperking, verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker, beschadigingen van apparatuur e.d.
   Het komt eveneens aan de bezoeker toe de nodige voorzorgen te nemen, teneinde schade door destructieve elementen zoals bijvoorbeeld virussen te vermijden.
   De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De plaatsing van deze links impliceert echter geenszins de goedkeuring van de inhoud ervan. De Consultant verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zodoende kan de Consultant in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. De Consultant behoudt zich tevens het recht voor om iedere link of informatie op de Website op eender welk moment te wijzigen, dan wel te verwijderen.
 1. Prijs en betaling 
  Alle bedragen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Consultant.
  Indien de Onderneming in gebreke blijft enige betaling te voldoen zoals overeengekomen, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Consultant het recht om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zelfs zonder aanmaning of gerechtelijke procedure, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
  Om geldig te kunnen zijn dient elk protest binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk overgemaakt te worden aan de Consultant.
 1. Overmacht 
  Indien de Consultant werkelijk in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, om welke reden dan ook, dan heeft zij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit in hoofde van de Onderneming of de Klant enig recht op schadevergoeding doet ontstaan.
  De Consultant kan er evenwel ook voor kiezen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot zij redelijkerwijze opnieuw in staat is om de uitvoering van de overeenkomst te hervatten.
 1. Auteursrecht 
  Alle ter beschikking gestelde documenten, E-books en filmpjes, alsook de inhoud van de Website, waaronder de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, illustraties, grafisch materiaal, broncode, software e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan de Consultant. Zij mogen enkel voor louter persoonlijke doeleinden worden aangewend en mogen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt, gereproduceerd of verspreid.
 1. Privacy – De volledige privacy policy is terug te vinden via deze link.
  1. De bescherming van de privacy is uiterst belangrijk voor de Consultant. Indien om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zullen deze enkel gebruikt en bewaard worden in het kader van de kernactiviteiten van de Consultant, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien nooit opzettelijk doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.
   De Consultant respecteert in het bijzonder de vertrouwelijkheid van uw e-mailgegevens en zal nooit ongevraagde mails toezenden zonder dat u daartoe schriftelijk voorafgaandelijk toestemming hebt gegeven.
   Iedereen beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie of zelfs verwijdering van zijn persoonsgegevens. Eenieder beschikt tevens over een recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, alsook over een recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan men via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Enjoy Vitality, Leistraat 1, 2222 Wiekevorst of via carla@enjoyvitality.be, kosteloos een beroep doen op al deze rechten.
  2. Een bezoek aan de Website kan betekenen dat bepaalde ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit gebeurt louter om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Deze mini bestandjes of ‘cookies’ worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan, noch voor advertentiedoeleinden. De internetbrowser van de bezoeker laat bovendien toe dat laatstgenoemde het gebruik van ‘cookies’ verhindert, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt of dat de ‘cookies’ nadien van de harde schijf worden verwijderd. Hiervoor kan de bezoeker de helpfunctie van zijn of haar internetbrowser raadplegen.
  3. Een eventuele klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend bij de Privacycommissie (Hoogstraat 139, 1000 Brussel).
 1. Specifieke bepalingen 
  In afwijking van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek komen partijen overeen dat de Onderneming niet het recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
  Het is de Onderneming niet toegestaan de rechten en verplichtingen die zij heeft ten overstaan van de Consultant over te dragen aan derden, met uitzondering van wat bepaald is in artikel 3, derde lid van deze Algemene Voorwaarden.
 1. Algemene bepalingen 
  Het gegeven dat de Consultant op een bepaald moment niet aandringt op de rechten die haar overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden toekomen, kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als een afstand van recht.
  Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van deze Algemene Voorwaarden en van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is.
  Bij alle geschillen waarbij de Consultant zou zijn betrokken, is steeds het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen of het Vredegerecht te Heist-op-den-Berg (met uitsluiting van het Vredegerecht te Mechelen) bevoegd.